0578-631344 | deijsselvallei@stichtingcambium.nl | Kloosterakkers 10, 8194 LS Veessen

MR

MR (Medezeggenschapsraad)

De Medezeggenschapsraad is een overleg- en gespreksorgaan, op elke school wettelijk verplicht, waarin ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd zijn. De taken en bevoegdheden van de M.R. zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs. De raad bestaat uit vier leden, te weten twee ouders en twee personeelsleden. Bij een vacature kunnen de ouders zich aanmelden als belangstellende. Indien nodig volgt er een stemming onder de ouders. De personeelsleden kunnen zich ook aanmelden en worden door een stemming binnen het team gekozen. De zittingsduur is drie jaar. De directeur kan, desgevraagd, advies geven aan de Medezeggenschapsraad.

Onder de verantwoordelijkheid van de MR is er op de IJsselvallei een Identiteitscommissie. Deze commissie richt zich op het Levensbeschouwelijk onderwijs en geeft de MR advies, zodat de herkenbaarheid van Christelijk en Openbaar onderwijs gewaarborgd blijft. Op dit moment is de ID commissie “slapend” en zal, indien nodig, weer actief worden.

Taken en bevoegdheden:

  •   bevorderen van openheid en overleg
  • instemmings- en/of adviesrecht in een aantal zaken, bijv.  begroting, formatieplan, zorgplan, vakantieregeling, hoogte en besteding ouderbijdrage, schoolgids, klachtenregeling, sponsoring
  • recht om voorstellen te doen aan het bestuur
  • plicht tot geheimhouding van vertrouwelijke zaken

 

Als overkoepelend orgaan van alle Medezeggenschapsraden van de scholen binnen de Stichting fungeert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.). Deze raad adviseert en/of stemt in met die beleidszaken die alle scholen aangaan, bijv. het bestuursformatieplan.

Wij zijn onderdeel van: