Prioriteiten

Elke school heeft zijn eigen aandachtspunten. 

Lezen als speerpunt

Lezen in de groepen 1 tot en met 8 is één van onze prioriteiten. Elke groep begint de dag met een kwartier lezen, hetzij stillezen of lezen onder begeleiding van een leerkracht. Al in groep 1 leren de kinderen spelenderwijs letters lezen. Daarnaast krijgt elke groep leesinstructie op het gebied van technisch lezen en op het gebied van begrijpend lezen. Natuurlijk speelt leesplezier een grote rol.

Ondernemend leren

’s Middags is er ruimte voor de andere vakken. Een belangrijk vak is ondernemend leren. Daarbij worden kinderen aan de hand van opdrachten gestimuleerd om samen te werken, door met en van elkaar te leren, zelfstandig dingen te ondernemen, zelf antwoorden te zoeken op vragen die ze hebben. Zo regelen de kinderen bijvoorbeeld zelf een excursie dat bij het thema past. Zo leren kinderen verantwoordelijkheid te zijn voor (een deel van) het eigen leerproces.

Doelmatig werken

Bij ons op school wordt in alle groepen gewerkt met het directe instructiemodel. Elke les is opgebouwd uit een aantal fases: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en evaluatie. Wij maken aan het begin van elke les het doel van tevoren aan de kinderen bekend. Daardoor weten de kinderen, waar ze naar toe werken. Sommige kinderen hebben minder instructie nodig, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Daar houden we in het directe instructiemodel rekening mee. Op onze school worden de vakken rekenen, lezen, spelling en taal op hetzelfde tijdstip gegeven. Als het nodig is, kan een kind dus voor een bepaald vak de instructie volgen in een groep die op dat moment het beste bij hem of haar past.

Met Sprongen Vooruit

Sinds een paar jaar maken wij op onze school De IJsselvallei in Veessen gebruik van de methodiek Met Sprongen Vooruit.

In eerste instantie is het programma Met Sprongen Vooruit door Julie Menne ontwikkeld om de rekenvaardigheid van zwakke rekenaars in het gebied tot 100 te ontwikkelen. Inmiddels is er een pakket voor groep 1 en 2, 3 en 4 en voor groep 5 en 6. Ook in groep 7 en 8 is er een pakket van deze methodiek.

Alle leerkrachten op onze school hebben de cursus Met Sprongen Vooruit gevolgd en zijn daar zeer enthousiast over. Een cursus die zeer praktijkgericht is en waarbij ook de didactiek veel aandacht krijgt. De kinderen vinden het heel leuk om hiermee te werken.

Om goed uit de voeten te kunnen met de realistische rekenmethodes is het belangrijk om de basale vaardigheden te versterken. Met sprongen vooruit is te gebruiken naast elke realistische rekenmethode. Op onze school gebruiken we de nieuwste versie van Wereld in getallen, waar de elementen van Met sprongen vooruit goed inpasbaar zijn.

Er wordt veel aandacht besteed aan de basale vaardigheid zoals tellen, ordenen, lokaliseren, springen naar getallen, aanvullen tot 10, splitsen van getallen, sprongen 10. Het doel van de methodiek is het ontwikkelen van getalbegrip. Of het nu gaat om optellen tot 100 of het aanleren van breuken: het getalbegrip is van cruciaal belang.

Veel spelletjes uit Met Sprongen Vooruit kunnen met de hele groep tegelijk gedaan worden. In onze combinatiegroep 3 / 4 bijvoorbeeld zie je dat daardoor het groepsgevoel versterkt wordt. Ook opvallend is dat kinderen uit groep 3 al elementen uit groep 4 oppikken en dat zwakke rekenaars een goede herhaling krijgen van de basisstof uit groep 3.

Spelletjes die je even tussendoor met de hele klas kunt doen, zijn: Tikkie, jij bent hem (tellen en lopen), burenbingo, Gok een hok en natuurlijk Waku, Waku, de beroemde pop die alleen maar bijvoorbeeld 5 kan zeggen als antwoord, waardoor de kinderen sommen moeten bedenken, waar 5 uitkomt.

Engels vanaf groep 1

Vanaf groep 1 bieden wij Engels aan. 

Dit gebeurt door verbinding te leggen met thema’s en onderwerpen waar we in de klas mee bezig zijn. De kinderen leren hoe ze zich in alledaagse situaties in het Engels kunnen redden; een gesprek voeren, een ijsje kopen, een afspraak maken. Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd succeservaringen opdoen en dat hun enthousiasme, motivatie en zelfvertrouwen worden gestimuleerd. Leerlingen leren zo dat communiceren belangrijker is dan een taal foutloos spreken.

Waarom Engels in alle groepen?

Engels is dé internationale voertaal en de taal van de toekomst. Een goede beheersing van de Engelse taal is van steeds groter belang voor studie en beroep. In hun dagelijkse leefwereld krijgen kinderen in toenemende mate met Engels te maken via de computer, televisie en muziek. Het vermogen om taal te leren is juist bij jonge kinderen sterk ontwikkeld. Of het nu gaat om woordjes, taalregels of uitspraak, jonge kinderen maken zich letterlijk spelenderwijs de talen eigen die ze om zich heen horen.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat de hersenen van jonge kinderen zo open staan voor het opslaan van informatie, dat ze makkelijk een tweede taal kunnen leren. Het vergroot hun concentratievermogen en hun taalvaardigheid. Onderzoek wijst ook uit dat de Nederlandse taalontwikkeling niet in het gedrang komt, zelfs niet bij taalzwakke leerlingen en leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond. Jonge kinderen kunnen een taal makkelijk spelenderwijs oppikken. Hun inzicht in taal in het algemeen neemt toe doordat ze taalstructuren makkelijker leren doorzien en hun taalgebied in de hersenen meer wordt gestimuleerd. Hierdoor blijft het je leven lang makkelijker om nieuwe talen te leren. De drempel om met anderstaligen in contact te komen, wordt door VVTO (vroeg vreemde talen onderwijs) ook sterk verlaagd.

Kortom, wij vinden dat het vroegtijdig aanbieden van Engels kinderen betere kansen biedt.