Missie en Visie van de IJsselvallei.

Missie:

Wij vinden dat op onze school de kinderen goede resultaten moeten behalen dankzij een combinatie van inspanning en plezier. Onze leerlingen zijn graag op school en worden in een veilige leeromgeving uitgedaagd om tot de beste resultaten te komen en hun talenten te ontwikkelen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en ze durven eigen keuzes te maken. Op de IJsselvallei worden kinderen gestimuleerd zelf initiatieven te nemen en werken zelfstandig en samen aan een betekenisvol einddoel.

Visie:

Op de IJsselvallei werken we vanuit de overtuiging dat kinderen het beste leren door zelf dingen te ervaren. Daarom stimuleren wij hen om ondernemend te zijn. We vinden het heel belangrijk dat zij ruimte hebben voor eigen initiatief, want ze leren het beste als ze gemotiveerd zijn en zelfvertrouwen hebben.

Samengevat:

De IJsselvallei: samen leren, samen ontdekken, samen groeien

 

Levensbeschouwelijke visie

 Vanuit onze identiteit is onze visie op de mens dat iedereen, hoe verschillend ook, omwille van zichzelf uniek, bijzonder en de moeite waard is. Dit betekent dat wij als organisatie een school willen zijn waarin voor ieder kind ruimte is om te groeien op zijn eigen manier. Een school waar respect, solidariteit en waardering voor elkaar voorop staan. We willen positief met elkaar samenleven en vinden aandacht voor waarden en normen belangrijk.

 Voor de IJsselvallei betekent dit dat we een sfeer willen scheppen waarin we kinderen vormen tot complete mensen die openstaan voor zowel zichzelf als de ander, voor de wereld waarin we leven (de natuur en het milieu) en datgene wat wij mensen niet kunnen bevatten. We doen dit door zowel christelijk als openbaar onderwijs aan te bieden.

Trefwoord

Op onze school wordt gebruik gemaakt van de levensbeschouwelijke methode Trefwoord, waarin zowel Bijbelverhalen als spiegelverhalen aan bod komen. We willen onze kinderen begeleiden en ondersteunen bij het beschouwen en ontdekken van de wereld om hen heen, maar ook van de wereld ver weg. We praten over eerlijkheid, wat betekent God voor mensen, waarom is er armoede, hoe gaan we om met mensen die anders zijn, enz. We dagen de kinderen uit om ook zelf met vragen te komen en om zelf een eigen denkwijze te ontwikkelen en eigen keuzes te maken ook in de toekomst. We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar en een open houding te hebben.